Our objective, BLOOM-ing your INVESTMENT

Accesare finantari nerambursabile

Fondurile nerambursabile alocate României reprezintă o imensă oportunitate pentru solicitanții de finanțări din majoritatea domeniilor: economic, social, cultural sau administrație locală.

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor dumneavoastră, oferim consultanță în toate domeniile de interes. Tratăm cu seriozitate și promptitudine toate ideile de investiţii din diverse domenii: dezvoltare rurală prin agricultură sau activități non-agricole, tehnologia informației, mediu, resurse umane, cercetare-dezvoltare, educație sau orice alt domeniu de interes.

Suntem adepții unei colaborări deschise pentru a putea contribui eficient la dezvoltarea afacerii dumneavoastră, la crearea de parteneriate noi și viabile și la dezvoltarea durabilă a societății în ansamblu.

Accesarea finanțărilor nerambursabile presupune parcurgerea mai multor etape ce pot diferi în funcție de tipul investiției, însă cu siguranță le vom parcurge cel putin pe următoarele:

Etapa 1. Înţelegerea necesității de finanțare printr-o comunicare deschisă și conturarea ideii de proiect.  

Etapa 2. Analiza de eligibilitate care presupune analiza surselor de finanţare, identificarea programului aplicabil obiectivului de investiţii și analiza preliminară a situaţiei existente în contextul Ghidului Solicitantului.

Etapa 3. Elaborarea proiectului: realizarea analizelor şi a studiilor specifice, conform cerinţelor impuse: plan de afaceri, studiu de pre/fezabilitate, memoriu justificativ, analize cost-beneficiu, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, după caz.

Etapa 4. Depunerea proiectului şi asistarea solicitantului în perioada de evaluare: transmiterea proiectului şi a documentelor anexă către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar/ instituţia evaluatoare sau predarea pachetului proiectului în forma solicitată către beneficiar în vederea depunerii personale spre evaluare și întocmirea documentațiilor necesare în urma solicitărilor de clarificări primite.

Etapa 5. Implementarea proiectului și asigurarea managementului de proiect: pregătirea documentelor necesare semnării contractului de finanţare; realizarea achiziţiilor publice din cadrul proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare (documentaţii, etape de realizare a achiziţiilor, etc.); Coordonarea şi supravegherea modului de desfăşurare a tuturor activităţilor din proiect; întocmirea cererilor de rambursare şi a documentaţiilor aferente; Elaborarea de evaluări şi raportări periodice conform cerinţelor Autorităţii de Management relevante.

Suntem alături de dumeavoastră în fiecare etapă de parcurs, conștienți de faptul că proiectele dumneavoastră sunt cartea noastră de vizită.